صفحه ۷۲۹

تظاهرات اشخاصى مانند شیخ حسینعلى منتظرى و ربانى شیرازى بوده‌اند.

س ـ لازم است طلابیکه در الصاق اعلامیه در مدرسه علمیه فیضیه قم و سایر اماکن جهت شما ایجاد تسهیلات نموده است با مشخصات معرفى و مذاکرات، مبادلات و اقدامات با یکدیگر را دقیقاً بنویسد؟

ج ـ منوچهر زند وکیلى طلبه‌اى که دو روز بعد از تظاهرات صبح که وارد فیضیه شدم وقتى تمایلات من را دیده بود من را به گوشة مدرسه صدا زد و در آنجا اعلامیه حاوى ابیاتى مهیج براى الصاق به من داد بعد از دو سه روز این شیخ دستگیر شد ولى چون در زندان قم بود همدیگر را در زندان ندیدیم براى دوّمین بار که به زندان افتادم وى را در زندان دیدم ولى بعلّت بدعنقى که داشت رابطة من با وى بصورت دوستانه نبود و هیچگونه مذاکره یا مبادله دیگرى با هم نداشتیم.

س ـ هدف و انگیزه خود را از کوهنوردى و سنگ نوردى مشخص و ضمن تعیین محل‌‌هاى تمرین و معرفى مربیان مشوق خود و سایرین را با مشخصات معرفى کنید؟

ج ـ هدف ما از کوهنوردى و سنگ نوردى تمرین بدنى بود در این کار مربى نداشتیم و خودمان از روى فکر خود به این کار ادامه دادیم در کوهنوردیها من، مشرف، رضوى بعدها حسن محسنى و مصطفى نیکو حرف با هم می‌رفتیم در این اواخر خودم تنها می‌رفتم کوه. براى کوهنوردى و سنگ نوردى به بیابان‌‌هاى اطراف قم و کوه‌‌هاى کم ارتفاع خزر و دو برادران و کوهى که در ضلع غربى جاده اراک نزدیک قم است می‌رفتیم بعدها یکمرتبه امامزاده داود و مراتب زیادى به کوه‌هاى شمال تهران کولک چال، منظریه، اوشون و شیرپلا می‌رفتم مدتى با رفقاى تیم خودم به آسیاب آبى نزدیک جاده اراک که در ضلع غربى جاده واقع است می‌رفتیم.

ناوبری کتاب