صفحه ۷۲۸

بازجوئى از محمد على فرزند محسن شهرت موحدیمدرسه فیضیه به روایت اسناد ساواک، ص282.

س‌ ـ شما داراى چه اسناد جعلى مانند شناسنامه بوده‌اید مشخصات آنها را دقیقاً مشخص و استفاده‌‌‌هاى از هر یک را مشخص نمایید؟

ج ـ من داراى سند جعلى نبوده‌ام.

س ـ انگیزه و هدف خود را از جلساتى تحت عنوان عزادارى و ادامه فعالیت ضد امنیتى را مشخص کنید؟

ج ـ جلسات عزادارى محلى بود و آن هم در زمانى که سنّ من کم بود و ناشى از احساسات مذهبى بود و ادامه فعالیت‌‌‌هاى بعدى به منظور آشنایى کامل با جامعه خود و شناخت هر چه بیشتر از مذهب و مسائل سیاسى اجتماعى به منظور از بین بردن نابسامانی‌‌هاى که احساس می‌نمودم.

س ـ منظور و هدف از استفاده از فرستنده‌‌‌هاى بیگانه را تشریح نمائید؟

ج ـ روى احساسات و فرستنده‌‌‌هاى بیگانه استفاده می‌بردم و در ضمن گرایش‌‌هاى در جهت متشکل شدن در گروه که از ضربات کمترى برخوردار باشد من را به گوش دادن به فرستنده‌‌‌هاى بیگانه سوق می‌داد.

س ـ اطلاعات خود را از تظاهرات دسته‌جمعى مدرسه فیضیه حوزه علمیه قم با معرفى مسببین و گردانندگان با مشخصات مرقوم و نقش خودتان را با ذکر اقدامات بنویسید؟

ج ـ تظاهرات دسته جمعى مدرسه فیضیه حوزه علمیه قم در دى ماه 1350 به منظور اعتراض نسبت به مطالبى که در مجلس سنا توسط یکى از سناتورها و به زعم روحانیون اهانت به مقام مرجعیت روحانیت و شخص خمینى انجام گردید که ابتداء با سخنرانى آخوندى که پاره‌اى از روزنامه را در دست داشت شروع شده آخوندها به میدان آستانه مقدسه آمده مجدداً به داخل فیضیه برگشته و بدنبال صداهایى به این مضمون (به طرف منازل مراجع) مجدداً به طرف میدان آستانه آمده و دقیقه به دقیقه بر جمعیت تظاهراتى افزوده می‌شد و جمعیت تظاهراتى از میدان آستانه به طرف خیابان ارم و گذرخان براى عزیمت به منازل مراجع در حرکت بودند و در ضمن شعار‌‌هاى دسته جمعی(درود بر خمینی) به هوا بر می‌خواست ولى توسط پلیس از جمع تظاهراتى مخالفت بعمل آمده و این جمع از هم پاشیده شد. من به علّت اینکه در سن کم بودم آشنایى زیاد با طلاب و روحانیون نداشتم ولى اینطور که می‌توانم حدس بزنم محرکین

ناوبری کتاب