صفحه ۷۲۳

به: 312آیت الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ج3، ص163. تاریخ: 21352 از: 21 شماره: 1884/21 موضوع: انتشار اعلامیه در مورد کتاب شهید جاوید

اخیراً نعمت‌الله صالح نجف‌آبادى اعلامیه‌اى چاپ و توزیع نموده که مفاد آن ترویج از کتاب شهید جاوید و انتقاد ازکتاب شهید آگاه است. چند روز قبل صالحى در منزل خود مقدارى از اعلامیه‌‌هاى موصوف را در اختیار طلبه‌اى قرار داده و از وى خواسته که نسبت به توزیع آن اقدام نماید طلبه موصوف از صالحى سؤال میکند که شما به دیدن مصطفى زمانى که آزاد شده رفته اید یا خیر صالحى اظهار می‌دارد اخیراً زمانى به طرف گلپایگانى متمایل شده و او را تطمیع کرده‌اند لذا ما هنوز به دیدن او نرفته‌ایم تا ببینیم بعد چه میشود سپس صحبت در مورد حسینعلى منتظرى و على مشکینى پیش آمده صالحى میگوید مراجع تحریکاتى میکنند تا از درس مشکینى جلوگیرى کنند چنانچه از تدریس منتظرى جلوگیرى کردند و اضافه می‌نماید که سید مهدى فرزند گلپایگانى به امور پدرش مداخلاتى میکند که به صلاح وى نیست ولى شریعتمدارى آدم عاقلى است و اجازه مداخل در امور به فرزندش نمی‌دهد ولى خودش دین ندارد.

نظریه شنبه ـ دو نسخه از اعلامیه‌هاى موصوف به پیوست تقدیم میگردد. مقصود از نویسنده کتاب شهید آگاه لطف اله صافى داماد گلپایگانى است.

نظریه یک‌شنبه ـ مفادگزارش صحیح است. ضمن تقدیم یک‌ برگ از اعلامیه‌‌هاى موصوف با استحضار می‌رساند کتاب شهید جاوید را صالحى نجف‌آبادى نوشته و کتاب شهید آگاه به دستور آیت‌الله گلپایگانى در ردکتاب شهید جاوید منتشر شده و اینک صالحى با توزیع اعلامیه مذکور هم تبلیغى براى چاپ دوم کتاب شهید جاوید کرده و هم با استناد به استنادات کتاب شهید آگاه کتاب مذکور و همچنین آیت‌الله گلپایگانى و دستگاه وى را کوبیده است با این کیفیت مخالفتهاى گذشته از نو آغاز شده و دنباله خواهد داشت. شراره

نظریه سه شنبه: ضمن تأیید مفاد گزارش خبر و نظریه یکشنبه به عرض می‌‌‌‌‌‌رساند.

درگیرى دو جناح به نفع دستگاههاى دولتى است و وسیله منابع تاکنون نسبت به تشدید اختلافات اقداماتى انجام شده و قضیه به صورت منازعات جزئى تاکنون شکل گرفته است. آذرخش نظریه 21: بانتظار بهره بردارى از این اختلاف ساواک ناخوانا آقاى وثوقی. با توجه به سابقه بهره بردارى شود. 30/3 اصل در 81075 است. در پرونده 9292 بایگانى شود.

ناوبری کتاب