صفحه ۷۱۶

کمیسیون امنیت اجتماعى تهران مطرح و هر کدام به یکى از شهرستان‌‌هاى استان سیستان و بلوچستان طرد گردند. ضمناً در مورد شیخ ابوالقاسم خزعلى نیز قبلاً دستور تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعى به ساواک قم جهت طرد وى داده شده است. اقدام شود. به عرض تیمسار ریاست ساواک رسید. در پرونده شیخ فضل اله مهدیزاده محلاتى بایگانى شود.

ناوبری کتاب