صفحه ۷۱۵

در تقبیح اعمال وحشیانه حکومت بعثى منتشر نموده و فعلاً در ظاهر خود را از روحانیون موافق نشان می‌دهد.

5- شیخ فضل‌اله مهدیزاده محلاتی: یکى از روحانیون افراطى است که به علت ایراد سخنرانى تحریک‌آمیز ممنوع‌المنبر و سپس از وى رفع ممنوعیت از منبر به عمل آمده و در حال حاضر ارتباطاتى با محمد تقى فلسفى واعظ دارد.

شیخ ابوالقاسم خزعلی: یکى از روحانیون افراطى است که بعلت ایراد سخنرانى تحریک آمیز ممنوع المنبر و طبق گزارش ساواک قم در مورد متحصنین منزل آیت اله شریعتمدارى قصد ملاقات با نامبرده را داشته است و در حال حاضر از وى رفع ممنوعیت از منبر به عمل آمده است. در اجراى اوامر صادره ارتشبد ریاست ساواک که مقرر گردیده وضعیت مشارالیهم را مورد بررسى واقع و هر کدام به خارج از محل سکونتشان طرد گردند باستحضار عالى می‌رساند: به شیخ حسینعلى منتظرى اخطار گردیده که از شهرستان قم خارج و به نجف‌آباد اصفهان عزیمت نماید، مشارالیه اخیراً به علت بیمارى به تهران عزیمت و فعلاً در تهران در بیمارستان بسترى است و به ساواک قم اعلام گردیده که یاد شده حق اقامت در آنجا را ندارد و می‌بایست به محل خود در نجف‌آباد مراجعت نماید بنابراین موضوع طرد نامبرده بالا به علت موارد اشاره شده به مصلحت نمی‌باشد زیرا علاوه براینکه یاد شده بیمار است و در تهران در بیمارستان بسترى می‌باشد اجازه اقامت در قم را نیز ندارد. ضمناً از سید صادق روحانى مدتى است گزارشى که دلالت بر فعالیت‌‌هاى مضره و تحریک آمیز نامبرده داشته باشد نرسیده بلکه به طورى که برخى از قرائن نشان می‌دهد این شخص بعضاً در فرصت‌‌هاى مناسب اقداماتى در جهت مصالح کشور انجام داده است و لذا طرد وى نیز از منطقه در شرائط فعلى به مصلحت به نظر نمی‌رسد و بعلاوه شیخ فضل اله مهدیزاده محلاتى نیز هر چند با فلسفى در تماس بوده و اقداماتى به نفع وى انجام می‌دهد ولى فعالیتى که بتوان بر آن استناد کرد و اقدام به طرد وى از منطقة سکونتش نمود در دست نیست. شیخ على اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى هر چند مدت قلیلى است از زندان آزاد شده معهذا خانوادة وى به قم رفته و قصد پیوستن به متحصنین را داشته و استنباط می‌گردد عمل خانوادة وى نتیجه تحریکات وى باشد به علاوه این شخص على الاصول عنصرى است ناراحت و با وجود آنکه از نظر تأمین معیشت در رفاه کامل است مع‌الوصف دست از تحریکات خود برنداشته است و همچنین شیخ على اصغر مروارید نیز با وجود آنکه کراراً در رویة ناصوابش به وى تذکر داده شده معذالک به فعالیت‌‌هاى خود در زمینه تحریک مردم ادامه می‌دهد، مستدعى است در صورت تصویب سوابق مضره‌ ‌هاشمى رفسنجانى و مروارید در

ناوبری کتاب