صفحه ۷۱۴

از: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 27، ص192. تاریخ: 26251 گزارش

درباره: شیخ حسینعلى منتظری، شیخ على اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانی، شیخ علی‌اصغر مروارید، سید صادق روحانی، شیخ فضل اله مهدیزاده محلاتى و شیخ ابوالقاسم خزعلی

محترماً باستحضار می‌رساند:

منظور: اتخاذ تصمیم در مورد طرد نامبردگان بالا از منطقة محل سکونتشان. سابقه:

1- شیخ حسینعلى منتظری: یکى از روحانیون افراطى مخالف دولت در شهرستان قم بوده که فرزندش به نام محمدعلى منتظرى به علت فعالیت مضره علیه مصالح کشور در حال حاضر متوارى است و شیخ حسینعلى منتظرى مدتى قبل به نجف‌آباد اصفهان عزیمت و ساکن آنجا شده و در حال حاضر به علت بیمارى در یکى از بیمارستان‌‌هاى تهران بسترى است.

2- شیخ علی‌اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانی: یکى از روحانیون افراطى مقیم شهرستان تهران می‌باشد که به علت ارتباط با خمینى و اعضاى سازمان آزادیبخش ایران وابسته به جمعیت باصطلاح نهضت آزادى دستگیر و اخیراً پس از آنکه پنج ماه در زندان بسر برده آزاد گردیده است.

3- شیخ على اصغر مروارید: یکى از روحانیون افراطى و مخالف بوده که داراى سابقة بازداشتى نیز می‌باشد، بعضاً مطالب تحریک آمیزى در بالاى منر علیه مصالح کشور ایراد و فعالیت‌‌هاى مضر‌‌هاى را تعقیب می‌نماید.

4- سید صادق روحانی: یکى از روحانیون افراطى مقیم شهرستان قم بوده که در جریان اخراج ایرانیان از کشور عراق فعالیتهائى در جهت مصالح کشور داشته و اعلامیه‌هائى نیز

ناوبری کتاب