صفحه ۷۱۲

گزارش خبر
به: 312 هاشمى رفسنجانی، دوران مبارزه، ج2، ص 1232. تاریخ: 21251 از: 20 هـ 3 شماره: 11132/20 هـ 12 عطف: 1324/312ـ18251 موضوع: شیخ بهاءالدین محلاتی

در تاریخ 18251، شیخ على اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى به شیخ حسینعلى منتظری، که در منزل شیخ علی‌اصغر مروارید بود، گفت: "آقاى محلاتى دیروز به تهران وارد شده، امروز در منزل آقارضى شیرازى بوده و قرار است فردا در منزل آقاى طنازى باشد". منتظرى گفت: "منزل طنازى کجاست؟"‌ ‌هاشمى اظهار داشت: "خیابان شمیران، نزدیک باغ صبا". منتظرى گفت: "نزدیک همان اداره سوم سابق؟"‌ ‌هاشمى گفت: "پشت همان". ضمنا شیخ حسینعلى منتظری، در تاریخ 18251، به اتفاق دکتر وحید به پیشوا رفته و عصر همان روز به تهران مراجعت کرده است. نظریه شنبه: نظرى ندارد.

توضیح یکشنبه: دکتر وحید به احتمال یقین همان دکتر سیف الله وحید دستجردى است که در 312 سابقه دارد و پزشک بهدارى پیشوا می‌باشد. آمال نظریه سه شنبه: نظرى ندارد.سپاهی. نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد. پاد.

ناوبری کتاب