صفحه ۷۰۱

به: 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص415. تاریخ: 51250 از: 20 ى 12 شماره: 141342/20 ى 12 عوامل محرک اغتشاشات اخیر قم

محرکین اصلى ایجاد اغتشاشات اخیر در قم عبارتند از: سید احمد خمینى پسر خمینی، سید محمدباقر سلطانى پدرزن سید احمد، شیخ حسینعلى منتظری. ضمناً شیخ محمدعلى گرامى مدرس مدرسه حقانی، شیخ حیدر نهاوندى طلبه، شیخ ذوالقدر زنجانى طلبه نیز در تحریکات اخیر فعالیت داشته‌اند، بخصوص شیخ ذوالقدر زنجانى فعالیت بیشترى نموده است.

نظریه شنبه: اصولاً اجراى برنامه‌‌‌هاى خمینى وسیله افراد فوق‌الذکر توسط طلبه‌‌‌هاى کم‌سن و سال و بی‌سواد که عموماً حداکثر سنشان ممکن است از 18 سال تجاوز ننماید انجام می‌پذیرد و نظر خمینى همیشه اظهار قدرت مقابل دستگاه بوده و طرفداران وى نیز از این برنامه پیروى می‌کنند، به طورى که نشر اخبار کذب مورد توجه آنان می‌باشد و نظرشان این است که دستگاه به کیفیت قدرت آنان پى ببرد. ضمناً عوامل وى در قم و تهران با تبلیغات جلو فعالیت و رونق درس سایر علماء را گرفته و طلاب جوان و بی‌تجربه را به طرف روحانیون طرفدار خمینى می‌کشانند. چنانچه به موازات وجود این قبیل افراد که پیوسته از وعاظ طرفدار خمینى حمایت و آنها را دعوت و یا زندگیشان را تأمین می‌کنند باندى نیز وجود داشته باشد تا از وعاظ مخالف خمینى دعوت و آنها را تقویت نمایند به ترتیب برنامه‌‌‌هاى مخرب خمینى خنثى خواهد گردید.

نظریه سه‌شنبه: اظهارنظر در این مورد مستلزم بررسى بیشترى می‌باشد. سپاهی

نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید است. پاد (س ش270)

ناوبری کتاب