صفحه ۷۰

قسمتى از مدرسه که به صورت خرابه است مقدارى از عکس‌‌هاى آقاى خمینى که زیر خاک پنهان گرده بودند به دست آمد و سپس مقدار زیادى از کلیه اعلامیه‌‌‌هاى پلى کپى شده در اصفهان در چند محل کشف شد و از بازجوئى شفاهى که از تقى نام متولى مدرسه به عمل آمد اظهار داشت که کلیه آنها را آقاى شیخ حسن عطایى به کمک او در زیر خاک پنهان کرده‌اند که عیناً صورتجلسه گردیده و موجود است و همچنین در شبستان مدرسه مقدارى اعلامیه جدید کارگران(که از دو روز قبل از کشف اعلامیه‌‌‌هاى مزبور در شهر جسته گریخته پخش شده بود) به دست آمد. عبدالرسول موحدیان از تاریخ 11042 بازداشت و در تاریخ 281042 با تبدیل قرار و سپردن تعهد همکارى از زندان آزاد و در مورد دستگیرى شیخ حسن عطایى که شخصاً از اهالى یکى از دهات همایونشهر(الیادران) است و گویا پس از این واقعه به قم یا نجف گریخته باشد اقدام تاکنون منتج به نتیجه نشده است و نیز در مورد اقدامات روحانیون و به طور کلى از جریان فوق گزارش مبسوطى به اداره کل سوم تقدیم تاکنون پاسخ آن نرسیده است.

بخش یک

ناوبری کتاب