صفحه ۶۹۷

به صورت پدر مظفر فیروز که خودش با ناخوانا چاقوکش ناخوانا در چندسال قبل می‌خواسته مجلس سخنرانى مرا به هم بزند، سیلى زده‌ام و به مردم دستور دادم او را مضروب کردند و بعد گفته می‌دانید اگر قرار شود اکراد مانند بنگلادش درباره استقلال خود رفراندوم کنند، ایران، پاکستان ثانى خواهد شد و عضو پیمان سنتو بودن پشیزى ارزش ندارد و چند سال قبل هم به وسیله شخصى به شاه گفته‌ام وضع را طورى نکنید که از مردم سلب علاقه به کشور بشود. لنکرانى نیز این مطالب را بدون اینکه عنوان نماید به مأمور سازمان امنیت گفته، براى صاحب‌الزمانى نقل کرد وافزود با تجربه‌اى که از دو جنگ جهانى دارم، می‌بینم مقدمه جنگ سوم تهیه شده و بدون اینکه سران ممالک بخواهند به جنگ کشیده خواهد شد. بعد ضمن نقل جریان مصاحبه‌اش و اظهارات فرح گفت اداره مملکت را داده‌اند دست یک عده بچه و جوان وى افزود مخبر روزنامه اطلاعات براى بار دوم با من مصاحبه نموده و جواب دادم با همه علاقه‌اى که به وطنم دارم، نمی‌دانم از شدت ناراحتى که از دیدن اوضاع و احوال دارم، تکلیفم چیست. نظریه شنبه: شنبه نظرى ندارد. نظریه یکشنبه: یکشنبه نظرى ندارد. آساى نظریه سه‌شنبه: ـ نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد. پاد اصل در 58301 است. در پرونده ناخوانا درج شد. 211150

ناوبری کتاب