صفحه ۶۹۴

گزارش خبر
از: 20ه‍ 12 تاریخ: 131050 به: 312 شماره: 14925/ 20ه‍ 12
موضوع: نمایندگان خمینییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 38، ص222.
عطف: 7431/312 ـ 11950

افراد مشروحه زیر بنا به اظهار خودشان در مورد جمع آورى وجه از آیت‌الله خمینى نمایندگى دارند.

1- سید محمد صادق لواسانی

2- شیخ حسینعلى منتظرى ـ فعلاً در قم سکونت دارد

3- عبدالرحیم ربانى شیرازی

4- سید على غیوری

5- شیخ فضل اله مهدیزاده محلاتی

6- شیخ محمدرضا مهدوى کنی

نظریه شنبه: شنبه نظرى ندارد

نظریه یکشنبه: افراد مذکور در اداره کل سوم داراى سابقه می‌باشند ضمناً تاکنون گزارشات متعددى درباره افرادى که از طرف خمینى به جمع آورى وجه مشغول می‌باشند به اداره کل سوم منعکس گردیده است و در بین این اشخاص سید محمد صادق لواسانى بیش از دیگران فعالیت داشته و عده‌اى از نمایندگان خمینى نیز وجوه جمع آورى شده را به وى می‌پردازند. آساى

نظریه سه شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است. سپاهى

نظریه چهارشنبه: نظریه سه شنبه مورد تأیید می‌باشد. پاد

ناوبری کتاب