صفحه ۶۹۲

به: ریاست ساواک کلیه مراکز تاریخ:30950 از: اداره کل سوم (312) شماره: 8094/312 درباره: استفتائیه‌‌‌هاى روحانیون از مراجع تقلید در مورد کتاب شهید جاوید.

بدین وسیله 20000 جلد جزوه فوق الذکربراى اطلاع از محتواى جزوه، رک: سرگذشت کتاب شهید جاوید، همان، ص 192ـ181. به پیوست ارسال خواهشمند است دستور فرمائید با استفاده از منابع مورد اعتماد و سایر امکانات موجود بطور غیر مستقیم و به نحوى که دخالت ساواک در توزیع آن به هیچ وجه اشاعه نیابد نسبت به پخش جزوه مذکور در بین افراد و گروه‌‌هاى متعصب مذهبى و روحانیون افراطى منطقه اقدام و نتایج حاصله را ضمن اعلام چگونگى عکس العمل خوانندگان جزوه مزبور به این اداره کل منعکس نمایند.

مدیر کل اداره سوم ـ مقدم
(س ش266[

ناوبری کتاب