صفحه ۶۹۱

برگ خبر
از: 312یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 31، ص 371. تاریخ: 29950 به: 21 شماره: 8046/ 312
موضوع: شیخ حسینعلى منتظرى

به قرار اطلاع یاد شده بالا در یک مذاکره خصوصى اظهار داشته شیخ مرتضى مطهرى به منظور وساطت وآزادى شیخ علی‌اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى به قم نزد آیت‌الله شریعتمدارى رفته است.

ملاحظات: جهت اطلاع و مراقبت از مرتضى مطهرى (با رعایت حفاظت شنبه) و اعلام نتیجه رونوشت برابر اصل است. اصل در 47898 می‌باشد در پرونده 48539 بایگانى شود 29950 (س ش265)

ناوبری کتاب