صفحه ۶۹

خریدارى و در اختیار او گذاشته می‌داده است این شخص گفته است که مینوت اعلامیه‌‌‌هاى مختلف را آقاى خادمى تنظیم و براى تکثیر و پلى کپى شدن به شیخ حسن عطایى می‌داده است لطف اله حسینى شخصى است که با آقاى خادمى و شیخ حسن عطایى نیز رابطه داشته است اشخاصى که براى چاپ و تکثیر پلى کپى و سایر فعالیت‌‌‌هاى روحانیون کمک مادى می‌نمایند آقاى محمد جعفر کازرونى ـ میرزا محمد کازرونى ـ افضل ـ کوپایى کلاهدوزان می‌باشند سایر اشخاصى که با عبدالرسول موحدیان مکاتبه داشته و اعلامیه‌‌‌هاى مختلف براى آنان می‌فرستاده است عبارتند از مسعود اسماعیل خانیان دانشجوى دانشگاه پهلوى شیراز که با نام مستعار على آذربایجانى و محمد غرضى دانشجوى دانشکده فنى تهران است که از افراد فعال نهضت آزادى می‌باشد این شخص مدتى قبل قبوض نهضت آزادى را به انجمن اسلامى دانش آموزان برده و عده‌اى از دانش آموزان هواخواه نهضت آزادى به اسامى رحمت اله نادعلى هنرجوى هنرستان، پیشگاهى هنرجوى هنرستان، ایرج کسائیان محصل دبیرستان سعدى فروخته است نامبرده در بازجوئى خود گفته است به طور کلى امور چاپ و تکثیر و پخش اعلامیه‌ها با نظر آقاى خادمى است که با مشورت عده‌اى از روحانیون جزایرى ـ اشنى ـ صهرى ـ ناطق ـ فیروزیان ـ ابطحى ـ خوروش انجام می‌گردد درباره اعلامیه‌‌‌هاى چاپى گفته است اکثر اعلامیه‌‌‌هاى چاپى از قم و تهران براى آقاى خادمى فرستاده می‌شود ضمناً شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى را یکى از همکاران آقاى خادمى معرفى کرده و اظهار می‌دارد شخص آقاى خادمى با آقایان دستغیبى دستغیب در شیراز و میلانى در خراسان و بعضى از روحانیون قم و تهران رابطه دارد و اغلب در مورد فعالیت‌‌هاى مختلف با یکدیگر مکاتبه که نامه‌‌‌هاى آنها به وسیله پیک شخصى رد و بدل می‌شود.

در مورد پخش اعلامیه‌‌‌هاى پلى کپى شده در اصفهان و یا سایر اعلامیه‌‌‌هاى مربوط به روحانیون اظهار داشته کلیه اعلامیه‌‌‌هاى چاپى از قم و کلیه اعلامیه پلى کپى به دستور و پاراف آقاى حاج حسین خادمى در مدرسه صدر تهیه و به منزل آقاى خادمى برده می‌شد و در آنجا رابطین اصناف کارگران و بازار و روحانیون و غیره که اغلب از شیوخ و طلاب بودند به طور فرد فرد در منزل وى مراجعه و اعلامیه سهمیه خود را براى پخش تحویل می‌گرفته‌اند بعد از دستگیرى آقاى موحدیان براى آوردن پلى کپى به مدرسه صدر مراجعه و در بازرسى که از حجره شیخ حسن عطایى به عمل آمد مشارالیه پلى کپى از حجره خود خارج و حجره از اعلامیه‌ها و کاغذ‌‌هاى مربوطه تخلیه و شخصاً نیز متوارى گردیده بود ولى چون تصور می‌رفت کلیه مدارک مربوطه هنوز از مدرسه بیرون نرفته باشد لذا شروع به تفحص گردید ابتدا در

ناوبری کتاب