صفحه ۶۸۹

از: 312 فقیه عالقیدر، ج 1، ص107. تاریخ: 2950 گزارش

درباره شیخ حسینعلى منتظرى مقیم نجف‌آباد محترماً معروض می‌دارد. ساواک اصفهان اعلام داشته چون قبلاً اطلاع رسیده بود که یاد شده بالا با شرکت دوشیزگان در رژه چهارم و نهم آبان مخالف کرده و در سخنرانى پس از نماز خود اظهار داشته که دختران خود را از شرکت در مراسم رژه منع کنید، لذا بهمین جهت رئیس امنیت داخلى و رهبر عملیات مربوطه به نجف‌آباد عزیمت و در منزل مشارالیه با وى ملاقات و در این مورد با یاد شده مذاکره نموده‌اند. منتظرى در این ملاقات اظهار داشته نجف‌آباد یک شهر مذهبى است و دور از جنجال‌‌هاى سایر شهرستانها، چنانچه ترتیبى داده شود که این شهرستان حالت مذهبى خود را حفظ نماید در روحیه اهالى تأثیراتى خواهد گذارد. از طرفى رئیس شهربانى به من مراجعه کرده و از این سخنان من ایراد کرده است پاسخاً به او گفتم چناچه به دختر تو بگویند که بیا لنگ خود را جلو مردم به هوا کن آیا حاضر هستى رئیس شهربانى گفته است المأمور و معذور و من در جوابش گفتم این جمله غلط است که عده‌اى آنرا بر زبان جارى می‌سازند و از طرف دیگر شنیده‌ام که رئیس فرهنگ گفته است هر دخترى که در رژه شرکت نکند از میزان نمرات او کاسته خواهد شد. یک دختر چه گناهى را مرتکب شده که بواسطه موقعیت خانواده‌اش نتواند در مراسم رژه شرکت کند و نمره کمى هم بیاورد. این دستور و این تصمیم نابجاست که در خاتمه ملاقات شدیداً به نامبرده تذکر داده شده که در امورات غیر مذهبى دخالت ننموده و مردم را تحریک ننماید و در صورت اقدام مجدد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. مراتب استحضاراً معروض می‌گردد. ح

رئیس بخش 312 ـ ازغندى
معاون اداره یکم عملیات و بررسى ـ
مبینى
رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ
جوان
(س ش263)

ناوبری کتاب