صفحه ۶۸۸

گزارش خبر
به: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص186. تاریخ: 22750
از:20ى 12 شماره: 12617/20ى 12
موضوع: اعلامیه اخیر خمینى

شیخى از طلبه‌هاى اصفهان به نام تقى نوروزى می‌گفت عده‌اى که در تهیه و انتشار اعلامیه خمینى دست داشته‌اند دستگیر و زندانى شده و چند نفر دیگر از جمله حسن تهرانى قریشى و تقى اخبارى فرارى می‌باشند این‌ افراد قاعدتاً باید دراصفهان با محمد منتظرى پسر شیخ حسینعلى منتظرى باشند از وى سؤال شدآیا می‌توانى محل آنها را پیدا کنى مشارالیه جواب داد من با حسینعلى منتظرى دوست هستم ولى او محال است جاى آنها را نشان بدهد. نظریه شنبه: شنبه نظرى ندارد. نظریه یکشنبه: تحقیق از تقى نوروزى باعث شناسایى شنبه خواهد شد.آسای نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است. سپاهی نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید می‌باشد. پاد 1ـ دایره عملیات 2ـ آقاى وثوقی

با انعکاس مراتب به ساواک اصفهان در زمینه شناسایى و دستگیرى عناصر مذکور اقدام شود. 22750

با پرونده محمدعلى منتظرى ارائه شود. 5850 بهره‌بردارى گردید. (س ش262)

ناوبری کتاب