صفحه ۶۸۶

نجف‌آباد، قم و سایر شهرستانهاى مذهبى تضعیف خواهد شد. مستدعى است در صورت تصویب از طریق اداره کل پنجم نسبت به چاپ استفتائیه‌ها که مقدمه‌اى به شرح پیوست به آن ضمیمه گردیده اقدام و جهت توزیع به ساواکها ارسال گردد. اقدام کننده ـ وثوقی بخش 312 ـ معاون اداره یکم عملیات و بررسى ـ مبینی رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ جوان 19750

ناوبری کتاب