صفحه ۶۸۳

به: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص167. تاریخ: 18650 از:21 شماره: 2329/21

موضوع: محمدعلى منتظرى

جعفرى قمی. رضا فیاضی. سید محمد برقعی. چاوشى قمى که جهت ملاقات با حسینعلى منتظرى به نجف‌آباد رفته بودند اخیراً مراجعت نموده و روز 13650 با یکدیگر صحبت می‌کردند جعفرى قمى می‌گفت آقاى منتظرى خیلى ناراحت بوده و اظهار می‌داشت که از مرحوم محمدعلى خبرى ندارم نمی‌دانم مرده است یا زنده نمی‌دانم او را مرحوم بخوانم یا خیر. یک روز خبر می‌آورند که در مشهد است. یک روز می‌گویند در تهران است ولى هیچ معلوم نیست کجا است و در چه حالى به سر می‌برد.

نظریه شنبه ـ نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است نامبردگان فوق از شاگردان منتظرى هستند که براى دیدن وى به نجف‌آباد رفته بودند اظهارات منتظرى در مورد عدم اطلاع از وضع محمدعلى به نظر صحیح نمی‌رسد. شراره

نظریه سه‌شنبه ـ مفاد گزارش صحیح است نظریه یکشنبه مورد تأیید است امکان اینکه پدر از وضع پسر بى اطلاع باشد کم است به نظریه ذیل گزارشات مربوط به موضوع توجه فرمایید. شرربار 1ـ دایره عملیات 2ـ آقاى وثوقی با توجه به دستورات صادره... دستگیرى محمدعلى منتظرى ارسال شود. 25650

ناوبری کتاب