صفحه ۶۸۱

به: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص165. تاریخ: 18650 از:21 شماره: 2327/21

موضوع: محمدعلى منتظرى

روز جمعه 12650 در مدرسه فیضیه عده‌اى از طلاب نجف‌آبادى از جمله محمد صالحى و شیخ حیدر رحیمى و محمدعلى پورهادى به اتفاق سه نفر دیگر که شناخته نشدند گرد هم جمع و در اطراف وقایع اخیر حوزه صحبت می‌کردند. محمد صالحى گفت خدا نیامرزد این سازمانی‌ها را آقازاده منتظرى را دستگیر کرده‌اند و معلوم نیست چه بلائى به سرش آورده‌اند که حتى پدرش هم از او خبر ندارد رحیمى اظهار داشت یک مرتبه هم رادیو بغداد گفته است که محمدعلى منتظرى را سازمان دستگیر کرده ولى رئیس سازمان اصفهان آمده و گفته است او را نگرفتیم و از او خبر نداریم و قصد دستگیر کردنش را هم نداریم. یکى از طلاب ناشناس اظهار داشت کار اینها این طور است مثلاً ربانى شیرازى را در حسن‌آباد قم دستگیر کرده‌اند و هیچ کس خبر نشد ولى یک نفر که در آنجا بوده به منزل خبر داده است. صالحى مجدداً اظهار نظر می‌کرد که شاید همان وقتى که به منزل مطهرى در تهران ریخته بودند او را دستگیر کرده باشند و قضیه را فاش نکردند.

نظریه شنبه ـ همه صحبت این جمع و نظرشان این بود که خبرى از پسر منتظرى نیست و نامه هم ننوشته است.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است روى قضیه محمدعلى هر کس به نحوى اظهار نظر می‌کند لکن همه بر این عقیده‌اند که از وى خبرى نیست. شراره

نظریه سه‌شنبه ـ مفاد گزارش خبر تأیید می‌شود آن چه به نظر می‌رسد اینکه پدر محمدعلى در پاسخ هر سؤال کننده‌اى سیاست عدم اطلاع را پیش کشیده که ضمن جلب حس ترحم افراد خود را هم بی‌اطلاع نشان داده باشد تصور می‌رود پدر از محل اختفاى پسرش با اطلاع باشد که بایستى یه یک کیفیتى نظر وى جلب که پسر را تحویل دهد حال با شروط هم باشد مانعى به نظر نمی‌رسد. شرربار 1ـ دایره عملیات 2ـ آقاى وثوقی

ناوبری کتاب