صفحه ۶۸

گزارشیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص55.

محترماً نتیجه تحقیقات از عبدالرسول موحدیان عضو افتخارى و حسابدار انجمن اسلامى دانش آموزان را که فعالیت‌‌هاى سیاسى نیز داشته است به استحضار می‌رساند.

درباره انجمن اسلامى اظهار داشته است این انجمن در سال 1341 با سرپرستى دکتر اسلامى شروع به فعالیت نموده است جلسات این انجمن که با سایر انجمن‌‌هاى اسلامى (دانشجویان پزشکان) همکارى دارد در دانشسراى مقدماتى و مسجد سرهنگ زاهدى تشکیل گردیده و اغلب دبیران روحانى نماى فرهنگ از قبیل مصلح الدین مهدوى ـ دکتر رضا اسلامى ـ حاج آقا نورى ـ حاج فخرالدین کلباسى ـ آقاى موسوى ـ خلیل رفاهى ـ در این جلسات براى سخنرانى و سایر امور شرکت می‌نمایند این انجمن نشری‌‌هاى به نام اندیشه جوان منتشر می‌سازد که تاکنون در سه شماره انتشار یافته است محل چاپ این مجله‌ها چاپخانه‌‌‌هاى پروین واقع در کوچه حاج محمد على چاپخانه ربانى ـ چاپخانه فردوسى بوده است هیئت مدیره انجمن اسلامى دانش آموزان عبارتند از میر احمد سادات دانش آموز دبیرستان سعدى ـ نقشینه دانش آموز دبیرستان سعدى ـ محمد محسنى هنرآموز دبیرستان صنعتى می‌باشند این انجمن علاوه بر هدف خود در سروصداى روحانیون شریک شده و عده‌اى از اعضاء آن براى روحانیون و نهضت آزادى فعالیتهائى نموده‌اند درباره فعالیت در جبهه ملى گفته است که با افراد رؤساى این دسته تماسى نداشته است این شخص درباره انجمن اسلامى پزشکان که دکتر حسین واعظى از اعضاء فعال حزب زحمتکشان است رهبرى آن به عهده دارد گفته است که گاهى اوقات این دو انجمن با یکدیگر همکارى داشته و اعضاء آن براى شنیدن بیانات ناطقین در یک محل اجتماع می‌نمایند. درباره همکارى و فعالیت با افراد نهضت آزادى اظهار می‌دارد با لطف اله حسینى به نام مستعار فرید از مدتها قبل آشنا شده و اعلامیه‌‌‌هاى نهضت آزادى را لطف اله حسینى جهت تکثیر و پلى کپى شدن براى عبدالرسول موحدیان می‌فرستاده و این شخص هم به شیخ حسن عطایى که در مدرسه صدر خواجو با دستگاه پلى کپى که آقاى حاج آقا حسین خادمى از محل سهم امام

ناوبری کتاب