صفحه ۶۷۳

به: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص160. تاریخ:11650 از: 12 شماره: 2307/21

موضوع: اظهار نظر در مورد محمدعلى منتظرى

در تاریخ 9650 در مدرسه فیضیه دو نفر طلبه به اسامى اصفهانى وطن و غیبى شورکى در مورد نامبرده بالا با یکدیگر صحبت می‌کردند اصفهانى وطن اظهار داشت دو ماه در نجف‌آباد بود، اثرى از محمدعلى نبود به طورى که پدر و مادرش خیلى ناراحت بودند غیبى سؤال کرد چرا اقلاً نامه‌اى براى والدینش نمی‌نویسد اصفهانى وطن گفت مسلم است اگر نامه بنویسد می‌فهمند در کجاست زیرا دولت کلیه نامه‌ها را کنترل می‌کند وى افزود هیچ معلوم نیست در ایران است یا خیر غیبى اظهار داشت به طورى که شنیده‌ام چند نفر ایشان را در طهران‌ دیده‌اند. اصفهانى ‌وطن گفت حتماً اشتباه کرده‌اند چون درتهران سازمان امنیت هرکجا که احتمال می‌داده که منتظرى در آنجاست رفته و خانه را بازرسى کرده.

نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: مفاد گزارش صحیح است لکن آن چه به نظر می‌رسد پدر از محل اختفاى فرزندش بی‌اطلاع نیست. شراره

نظریه سه‌شنبه: مفاد گزارش صحیح است به اظهارات پدر مبنى بر عدم اطلاع از پسر نمی‌توان اطمینان کرد به هرحال هرگونه سرنخى در خصوص غیبى و مشخص نمودن محل اختفاى وى پی‌گیرى می‌شود. شرربار

نشریه 21ی: در مرخصى هستند. دایره عملیات ـ آقاى وثوقى 20650

ناوبری کتاب