صفحه ۶۷۱

از: 20ه‍ 12 تاریخ: 28550 به: 312 شماره: 10899/ 20ه‍ 12

موضوع: گروه امداد بیماران مستمندیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 38، ص 192.

جلسه گروه مزبور از ساعت 2000 الى 2300 روز 23550 در کتابخانه مسجد جلیلى با شرکت مهدوى کنى پیشنماز. حاج جلیلى تولیت مسجد که در بازار سراى امیر فرش فروشى دارد. حاج على اکرامى صاحب شرکت میلان در خیابان ایرانشهر. نقاش زاده کارمند ثبت. محمدعلى گل افشانی. احمد مختارپور سرایدار شرکت دارویى واندر در خیابان خوشبین شماره 41 حاج محمد یزدی، حاج یگانه افسر بازنشسته ارتش، حسن لواسانى افجه‌ای، هوشنگ دلشاد و چند نفر دیگر تشکیل گردید. مدتى از وقت جلسه درباره بی‌نظمى در جشن کتاب گذشت و قرار شد براى جشن‌‌‌هاى 13 رجب و نیمه شعبان در انتظامات جشن دقت بیشترى بشود. مهدوى بنا به پیشنهاد هوشنگ دلشاد اظهار کرد چون جشن میلاد حضرت على در 13 رجب مصادف با جشن‌‌‌هاى 2500 ساله است و دولت اشخاص را مکلف می‌کند که وسایل چراغانى را براى جشن‌‌‌های2500 ساله جمع‌آورى نکنند بهتر است ما خارج مسجد را تزئین نکنیم که مورد قبول اعضاء واقع شد براى دعوت وعاظ اکرامى اسم دکتر مناقبى را برد محمد على گل‌افشانى اظهار داشت او شریح قاضى است و مهدوى گفت مناقبى در مجلس ختم شالگرد علامه امینى به نویسنده کتاب شهید جاوید حمله کرده و به آقایان شیخ حسینعلى منتظرى و حاج شیخ على مشکینى اردبیلى که از مدرسین مجاهد حوزه علمیه قم هستند و منتظرى به خاطر اسلام زندان رفته و پسرش هم از مجاهدین است که فعلاً فرارى می‌باشد چون در کتاب مذکور مقدمه نوشته‌اند اهانت کرده مهدوى افزود دو نفر مدرس مذکور مورد احترام قاطبه طلاب هستند و اگر مراجع فعلى قم مرحوم شوند نوبت مرجعیت به آقایان فوق می‌رسد با این وضع کوبیدن آنها فرمایشى بوده است. بعد هوشنگ دلشاد از زیاده‌روى که در جشن‌‌‌هاى 2500ساله شده انتقاد کرد و گفت هرقسمت از چراغ‌‌‌هاى خیابان شاهرضا 540 لامپ دارد. نظریه شنبه: شنبه نظرى ندارد. نظریه یکشنبه: یکشنبه نظرى ندارد. آسای نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد.

ناوبری کتاب