صفحه ۶۶۹

2ـ به منظور مراقبت از جلسه هفتم منعقده دستورات مراقبتى لازم به شهربانى کل کشور و ساواک تهران اعلام گردیده است. 4474 ـ 24550 آقاى محمودى مذاکره فرمائید. 24/5

ناوبری کتاب