صفحه ۶۶۷

چنانچه یک نفر از موزعین دستگیر شوند بازداشت طباطبایى نیز بلامانع خواهد بود. ضمناً یک نسخه از جزوه مذکور به پیوست ایفاد می‌گردد.

3ـ بند 3 نظریه منبع صحیح به نظر نمی‌رسد چون طباطبایى با موقعیتى که در آن محل دارد روزانه افراد زیادى به وى مراجعه می‌نمایند و چنانچه سه نفر مذکور نیز به منزل وى رفت‌و آمدى داشته باشند شناسایى آنها به سهولت امکان‌پذیر نخواهد بود.

نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد.

رونوشت برابر اصل است. اصل در شماره 10338 می‌باشد.

در پرونده 67908 بایگانى شود. (س ش253)

ناوبری کتاب