صفحه ۶۶۶

فــورى
تاریخ: 16550سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 7، ص296. شماره: 10536/20 ی12
موضوع: پخش اعلامیه خمینى

سید مهدى طباطبایى برادرزن سید محمدرضا سعیدى که در مسجد موسی‌ابن‌جعفر به جاى وى نماز جماعت می‌خواند سخنرانى اخیر خمینى را که از رادیو بغداد پخش شده به صورت جزوه‌اى چاپ و به سه نفر داده است که روز شنبه 16550 در بازار تهران پخش نمایند. این جزوات در تهران چاپ شده ولى پشت آن قید گردیده است چاپ نجف. طباطبایى تعدادى از این جزوات را هم به علوى طالقانى پیش‌نماز مسجد خیابان فردوسى داده که پخش نماید و علوى طالقانى به دوستان خود اظهار داشته است چون من قول داده‌ام زودتر پخش نکنم شما هم همان روز مراجعه نمایید. طباطبایى تعدادى از جزوات مذکور را به اصفهان و شیراز نیز فرستاده و حدود سه‌هزار نسخه نیز براى توزیع در بازار تهران اختصاص داده که همه آنها روز 15550 به رابطین خود که شناخته نشده‌اند تحویل گردیده است.

طباطبایى همچنین گفت روز پنجشنبه 7550 در نجف‌آباد اصفهان نزد شیخ حسینعلى منتظرى بوده و موقع برگشتن در فولکس واگن تصادف کرده و دستش آسیب دیده است است وى افزود چون رادیو عراق گفته بود که محمد منتظرى دستگیر شده، پدرش خیلى ناراحت به نظر می‌رسید.

نظریه شنبه:1ـ در منزل طباطبایى که فعلاً همان منزل سعیدى است از جزوات مذکور چیزى موجود نیست و مراجعه به آن محل بی‌فایده است. ضمناً نامبرده در جنب منزل سعیدى محلى را خریدارى نموده که هنوز اسباب‌کشى نکرده است.

2ـ سید محمد سعیدى فرزند سید محمدرضا در حال حاضر ظاهراً فعالیتى ندارد.

3ـ چنانچه چند روز از منزل سعیدى مراقبت شود افرادى که مأمور توزیع این جزوات بوده چون براى گزارش به طباطبایى مراجعه می‌نمایند شناخته خواهند شد.

نظریه یکشنبه:1ـ مسافرت طباطبایى به نجف‌آباد اصفهان و ملاقات با شیخ حسینعلى منتظرى بی‌ارتباط با مسافرت عبدالرحیم ربانى شیرازى و حسن تهرانى به شیراز و احتمالاً نجف‌آباد نبوده به نظر می‌رسد نامبردگان با همکارى یکدیگر و مشورت با شیخ حسینعلى منتظرى اقدام به چاپ سخنرانى خمینى نموده باشند.

2ـ دستگیرى طباطبایى در حال حاضر به صلاح نبوده و باعث شناسایى منبع خواهد شد ولى

ناوبری کتاب