صفحه ۶۶۳

گزارش خبر
به: 312 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص150. تاریخ: 9550 از: 20ی3 شماره: 10369/20ی3
موضوع: محمدعلى منتظرى فرزند شیخ حسینعلى

در تاریخ 4550 شیخ علی‌اکبر‌‌هاشمى رفسنجانى به محمدتقى فلسفى گفت حسینعلى منتظرى قاصدى نزد من فرستاده و گفته است چون از موقعى که پسرش محمد متوارى شده از او خبرى ندارد و از طرفى رادیو عراق اخیراً می‌گوید محمدعلى منتظرى را سازمان امنیت دستگیر کرده و در اوین شکنجه می‌دهند و به همین جهت ناراحت شده است، هاشمى اظهار داشت گرچه به گفتار رادیو عراق اعتمادى نیست مع‌الوصف حسینعلى منتظرى تقاضا دارد که شما تحقیق بکنید آیا موضوع دستگیرى پسرش صحت دارد یا خیر و اگر صحت دارد ترتیب ملاقات او را فراهم بکنید فلسفى گفت من در این مورد اقدام می‌کنم و نتیجه را به شما می‌گویم.

نظریه شنبه: نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: نظرى ندارد. آمال

نظریه سه‌شنبه: نظرى ندارد. سپاهی (س ش251)

ناوبری کتاب