صفحه ۶۶

ضمناً صندوقهائى در مسجد محله نو بیدآباد، مسجد ستارى خیابان فردوسی، مسجد کازرونى کوچه دروازه دولت و مسجد میرزا باقر به منظور اعانه گذاشته شده که پول جمع آورى شده در هر ماه به وسیله امام جماعت آن مسجد و یک نفر معتمد محل که آقاى ابطحى معرفى می‌نماید از صندوق خارج می‌شود.

س ـ اکیپ‌‌‌هاى پخش کننده اعلامیه‌ها را معرفى نمائید و بگویید این اکیپ‌ها به دستور چه کسى تشکیل و ناظر اعمال آنها کیست؟

ج ـ نام آنها را نمی‌دانم ولى بعداً آنها را معرفى می‌کنم

س ـ آشنائى شما با شیخ حسن عطایى و به طور کلى با آخوند‌‌هاى مزبور از چه تاریخ و به چه وسیله شروع شد

ج‌ـ من با آخوندها تماسى ندارم فقط با شیخ حسن عطایى در حدود یک ماه و نیم قبل بود که لطف الله حسینى آشنا ساخت و ترتیب آشنائى این طور بود که روزهائى لطف الله حسینى می‌گفت شما را آشنا می‌کنم که اعلامیه‌‌هاى گوناگون بگیرى و پخش کنى و بالاخره در یک ماه و نیم قبل مرا درب مدرسه صدرا خواجو برد با شیخ حسن عطایى آشنا کرد و از آن روز من گاهى او را می‌دیدم و... می‌گرفتم

س ـ غیر از شما چه کسانى از عطایى اعلامیه می‌بردند

ج‌ـ ترتیب این طور بود که اعلامیه‌ها را پس از چاپ کردن یکجا به منزل آقاى خادمى می‌بردند

ناوبری کتاب