صفحه ۶۵۸

گزارش خبر
به: 312یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص142. تاریخ:25350 از: 20ى 3 شماره: 16565/ 20ى 3
موضوع: دستگیرى محمد منتظرى

روز جمعه مورخه21350 در هیأت انصارالحسین(ع) شایع شده بود که براى دستگیرى محمد منتظرى منزل خیلى از علماء از جمله غیورى را بازرسى و در نیمه‌هاى شب منزل ایشان را زیر و رو کرده‌اند ولى نشانى از محمد منتظرى به دست نیاورده‌اند لذا به منزل آیت‌الله منتظرى در شهرستان قم ریخته در آنجا هم محمد منتظرى را نیافته‌اند پدرش را دستگیر و بعد از دو شب بازداشت ایشان را دوباره به نجف‌آباد تبعید کرده‌اند.

نظریه شنبه: شنبه نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه: یکشنبه نظرى ندارد.

نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد.

مستقیماً ارسال شود.

ناوبری کتاب