صفحه ۶۵۶

گزارش خبر
از: 20هـ3 تاریخ: 24350 به: 312 شماره: 16530/20هـ3
موضوع: شیخ حسین لنکرانیشیخ حسین لنکرانى به روایت اسناد ساواک، ص 349.

از ساعت 1945 الى 2130 روز 21350 جلسه‌اى با شرکت نقاش زاده کارمند ثبت. حاج تدین معمار. علیرضا بهارى دیپلمه هنرستان صنعتى تهران و کارمند ذوب آهن اصفهان. شخصى به نام عزیزى و چند نفر دیگر در منزل نامبرده بالا تشکیل گردید. عزیزى اظهار نمود پسر آیت‌الله بروجردى در قم براى اینکه به مردم بفهماند که او هم با تدریس صالحى نجف‌آبادى مؤلف کتاب شهید جاوید و شیخ حسینعلى منتظرى در مدرسه پدرش مخالف استروش‌هاى مخالفت با آیت‌الله صالحى نجف‌آبادى گذشته از این که گاه از قبیل اتهام و دروغ‌پردازى بود، همراه با بایکوت علمى و اقتصادى هم بود به گونه‌اى که علاوه بر قطع شهریه، حتى اجازه تدریس در برخى مکان‌ها به وى داده نمی‌شود. جالب اینکه که حتى پس از پیروزى انقلاب این حساسیت دربارة مکان تدریس ایشان وجود دارد چنانچه مرحوم سید احمد خمینى این حساسیت را بیان می‌کند: "مسئله شهید جاوید ]. . . دستور داده در مسجد را به ببندند ولى دو نفر مذکور آمده‌اند پشت در و به تعداد زیادى از طلاب درس داده‌اند بعداً با وساطت شیخ حسین نورى پسر بروجردى در را باز کرده است.

نظریه شنبه: شنبه نظرى ندارد

نظریه یکشنبه: یکشنبه نظرى ندارد. آساى

نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد.

آقاى دانشور بهره بردارى و اطلاعات... درج شود. 25/3

بایگانى شود ارانى 5/4

ناوبری کتاب