صفحه ۶۵۳

به: تیمسار مدیریت اداره کل سوم 312فقیه عالقیدر، ج1، ص145. تاریخ 23350 از: ساواک استان اصفهان شماره 7309/10 ى درباره حاج شیخ حسینعلى منتظرى عطف به: 1605/312 ـ 13350

در اجراى امر از هنگام دریافت نامه شماره 2394/316 ـ 19549 برنامه‌‌‌هاى مشروحه زیر در زمینه تضعیف موقعیت نامبرده توسط این ساواک به عمل آمده است:

هر وقت که مشارالیه در نجف‌آباد سکونت اختیار کرده سعى شده است هر پانزده روز یک بار رهبر عملیات مربوطه در منزلش با وى ملاقات و این ملاقاتها طورى ترتیب داده شده است که عده‌اى از کسبه و طلاب در منزلش حضور داشته‌اند، بطورى که بارها از رفقایش شنیده شده که در حضور منتظرى گفته‌اند مأمورین سازمان خیلى شما را دوست دارند.

تقسیم رساله‌‌‌هاى ارسالى از مراکز توسط وى و اطرافیانش این فکر را در مردم نجف‌آباد به وجود آورده است که اگر کسى غیر از منتظرى این عمل را انجام می‌داد سازمان او را دستگیر می‌کرد حتماً منتظرى با سازمان همکارى دارد.

کلیه منابع و همکاران توجیه شده‌اند که منتظرى را یک نفر سازمانى به مردم معرفى نمایند.

در هنگام برخورد با روحانیونى که جهت مصاحبه به ساواک احضار شده و یا در خارج از ساواک با آنان صحبت شده است سعى گردیده به این قبیل اشخاص گفته شود که منتظرى با مقامات انتظامى همکارى دارد بطورى که عده‌اى این موضوع را باور کرده و اظهار داشته‌اند براى ما مثل روز روشن است.

در مورد تقریظ‌نویسى توسط مشارالیه بر کتاب شهید جاوید ضربه دیگرى به موقعیت مذهبى نامبرده وارد آمده بطورى که خودش اظهار داشته از این عمل خود نادم و پشیمان

ناوبری کتاب