صفحه ۶۵۲

4ـ مأمورینى که منتظرى از دست آنها فرار نموده چه کسانى هستند.14/3 در اجراى اوامر تلفنى به رئیس امنیت داخلى ابلاغ گردد. (س ش245)

ناوبری کتاب