صفحه ۶۵۱

گزارش
شماره: 523/312یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 37، ص128. تاریخ:14350

محترماً در اجراى اوامر صادره با ساواک قم (آقاى تقی‌زاده) تماس گرفته شد. اظهار نمود بر مبناى امریه واصله از ستاد و فعالیت‌هاى مشکوک محمدعلى منتظرى در چند روز اخیر دستور مراقبت از وى داده شد. شب گذشته به اتفاق یک نفر دیگر که هنوز شناخته نشده با چمدانى از مدرسه فیضیه خارج می‌شوند. مأمورین با طرح قبلى مبادرت به ربودن چمدان از دست منتظرى می‌نمایند نامبرده به اتفاق همراهش اقدام به فرار می‌نمایند وقتى مواجه با تعقیب مأمورین می‌شوند با اسلحه مأمورین را تهدید و متوارى می‌گردند.

محتوى چمدان طبق اظهار تقی‌زاده عبارت است از:

1) نمونه‌هایى از اعلامیه‌هاى مضره‌اى که طى یک سال در ایران به چاپ رسیده

2) تعدادى فتوکپى اسناد از سفارت ایران در بغداد به امضاء کاردار مربوطه

3) تعدادى کلیشه عکس‌هایى که در نشریه ایران آزاد چاپ شده

4) مدارکى که ارتباط با سازمان الفتح را محرز می‌سازد.

5) نمونه مطالبى که از رادیو بغداد پخش می‌شود.

6) مقدارى چک و مدارک مضره دیگر.

آقاى تقی‌زاده اظهار داشت حسنعلی]حسینعلی[ منتظرى و پسر کوچکش دستگیر شده‌اند در تحقیقاتى که از حسنعلى ]حسینعلی[ نموده از فعالیت‌ها و محل اختفاى پسرش اظهار بی‌اطلاعى نموده تقاضا داشت حسنعلی]حسینعلی[ و چمدان مربوطه به تهران اعزام و ارسال گردد و برادر کوچک محمدعلى منتظرى از جهت پیگیرى موضوع آزاد شود که با تقاضاى وى موافقت گردید به وى ابلاغ شد از طریق دوستان نزدیک وى و همفکرانش نیز نسبت به کشف محل اختفاى وى اقدام و با استفاده از کلیه امکانات محلى نسبت به تعقیب موضوع اقدام و چنانچه ظرف روز جارى موفقیتى به دست آمد تلفنى گزارش نماید در صورت تصویب گارد و خودرو جهت اعزام منتظرى به تهران فرستاده شود.

به فرموده:

1ـ رئیس امنیت داخلى تا زمانى که محمدعلى دستگیر نگردیده در ساواک بازداشت می‌باشد.

2ـ رئیس ساواک علت غفلت در انجام وظیفه را توضیح دهد.

3ـ منتظرى به مرکز اعزام محل‌کار و منزل آنها بازرسى دقیق شود.

ناوبری کتاب