صفحه ۶۵

به کیست و گیرنده آن چه شخصى است هر گونه اطلاعى دارید بیان کنید و از انجمن بانوان مسلمان اطلاعى دارید شرح دهید

ج‌ـ انجمن بانوان مسلمان اصفهان در منزل مرحوم امین التجار واقع در کنار زاینده رود می‌باشد رئیس این انجمن حاج خانم امین به نام بانوى ایرانى مجتهده می‌باشد و این اعلامیه‌ها به طور کلى از طرف آقاى خادمى به نامه‌اى مختلف چاپ و پخش شده است

س ـ نامه‌اى که خطوط آن روى کاغذ قرمز می‌باشد چه کسى نوشته است بیان کنید

ج‌ـ نامه خط خودم می‌باشد که براى لطف الله حسینى نوشته‌ام که قرار بوده با اعلامیه‌هائى که حسن عبودیت بُود بفرستم و نفرستادم در این نامه نوشته شده است مبلغ 2000 ریال رسید این مبلغ را همان لطف اله حسینى فرستاده بود که من به شیخ حسن عطایى دادم که او هم به آقاى خادمى براى خرید کاغذ و مرکب پلى کپى داده است.

س ـ آیا آقاى خادمى شخص شما را می‌شناسد یا خیر؟

ج ـ خیر

س ـ موضوع استنسیل‌ها که در نامه ذکر کرده‌اید چیست و منظور از اعلامیه‌ها کدام اعلامیه‌ها بوده است؟

ج‌ـ در جلساتى که آقاى خادمى در منزل خود تشکیل می‌دهند پیش نویس اعلامیه‌‌‌هاى مختلف تهیه و با کمک و تصویب آقاى خادمى براى پلى کپى شدن به شیخ حسن عطایى داده می‌شد براى چاپ بعضى از اعلامیه‌‌‌هاى آقاى خادمى رابط‌هائى دارند که به قم و تهران تماس دارند و به وسیله آنها اعلامیه‌ها را به چاپ می‌رساند از جمله اعلامیه‌هائى که در قم به وسیله شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى چاپ شده آن کارت‌‌هاى فضل الله المجاهدین می‌باشد که پس از چاپ کردن در قم به اصفهان آورده و در بین کتابفروشیها و سایر اشخاص توزیع می‌کرد ضمناً شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى با آقاى خادمى همکارى دارد.

س ـ کارگران کارخانجات کدامیک با آقاى خادمى براى بردن و پخش کردن اعلامیه‌ها در کارخانه همکارى می‌نمایند؟

ج ـ عده‌اى از کارگران با آقاى خادمى همکارى دارند ولى من آنها را نمی‌شناسم

س‌ـ اشخاصى که به آقاى خادمى در این موارد کمک مادى می‌نمایند چه اشخاصى هستند نام ببرید؟

ج‌ـ به طورى که شنیده‌ام حاج محمد جعفر کازرونى با میرزا محمد کازرونى و حاج حسن کلاهدوزان و آقاى افضل تاجر بازار و آقاى حاج ابوالقاسم کوپایى به او کمک می‌کنند

ناوبری کتاب