صفحه ۶۴۵

او را از دیده احترام می‌نگرد‌ و حاضر نیست به ملاحظه آن به جهت فوق مطالب باطل نویسنده به صورت باطلش جلوه گرى نماید لذا به وسیله تبلیغات قلابى خود مارک تقلبى حق را بر آن زده متاع باطل نویسنده‌اى را به صورت حق در بازار دین به فروش می‌رساند حتى حاضر است در این راه با نزاع و زد و خورد هم روبرو شود ولى غافل است از اینکه این راه که او می‌رود به ترکستانست و از گناهان عظیم به شمار می‌رود. دانشگر نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است. حاذقی

ناوبری کتاب