صفحه ۶۴۳

نظرهاى غلط خود نگرانى صدرنشینان مذهب شیعه را فراهم آورده‌اند و حتى بحث شده است با توجه به اینکه شخص اول مملکت از روحانیت و مذهب شیعه بطور جدى طرفدارى می‌‌‌‌‌‌کنند چگونه مقامات مسئول به این قبیل اشخاص که روزى طرد شده اجتماع بوده‌اند اجازه طبع چنین کتابهایى را می‌دهند.

نظریه یک‌شنبه: با توجه به دستورالعمل شماره 5404/316 ـ 271249 ضمن آموزش کافى به منابع تا حدودى در استان اصفهان و حتى در قم بهره برداریهاى لازم به عمل آمده است. دانش

نظریه چهارشنبه: نظریه یک شنبه مورد تأیید است. حاذق

نظریه 10 هـ : برابردستورالعمل آن اداره کل عمل و نتیجه مطلوب حاصل شده است. آقاى محمودى مذاکره فرمایید. 26/3 9292 بایگانى شود. (س ش242)

ناوبری کتاب