صفحه ۶۴۰

گزارش خبر
به: 312 تاریخ:20250 از: 21 شماره:268/21

صبح روز 18250 اعلامیه‌اى تحت عنوان قم ـ نهضت رهایى بخش روحانیون شماره 1 به دیوار مدرسه فیضیه نصب و مطالبى در مورد اینکه روحانیون در طول تاریخ ثابت کرد‌ه‌اند که همکار ملت ستمدیده و دشمن دستگاه امپریالیسم هستند در جایى که دانشجویان دانشگاه طهران با خون خود و زندان و شکنجه را متحمل شده شمارى از روحانیون مدتى است به خاطر کتابى اختلافاتى براه انداخته‌اید هرچند کتاب اشکالاتى دارد ولى باید باعث اشکال را برطرف کرد شما با این اختلاف به دستگاه می‌فهمانید روحانیون یار و یاور آنها هستند. دانشجویان مدتى است به پا خواسته و علیه دستگاه حاکمه جبار قیام کرده ولى شما را به جان هم انداخته و آنها استفاده خودشان را می‌کنند.

چند روز قبل طلبه‌اى با ربانى شیرازى ملاقات و نظریه ایشان را درباره کتاب شهید جاوید می‌خواهد ایشان عین مطالب اعلامیه را می‌گوید و اضافه می‌کند الان زمانى است که باید با دانشجویان دانشگاه تهران همکارى کنیم ولى چهار ماه است به خاطر کتابى به جان هم هم افتادند.

نظریه شنبه: به نظر من ربانى شیرازى در تهیه این اعلامیه دست داشته است.

نظریه یک شنبه: ـ

نظریه سه شنبه: مفاد گزارش صحیح است چند روز قبل حسینعلى منتظرى در مورد کتاب شهید جاوید در سر درس سخنرانى کرده که نوار آن تقدیم گردیده مفاد گزارش هم حکایت می‌کند که ربانى شیرازى چنین نظرى دارد توجه به اینکه ربانى شیرازى از دوستان منتظرى و از یاران نویسنده و تقریظ نویسان کتاب شهید جاوید است ـ چون تردید در تهیه و توزیع اعلامیه دست داشته و اصلح است در چنین موقعیتى نسبت به طرد منتظرى و ربانى از منطقه اقدام شود.

ناوبری کتاب