صفحه ۶۳۸

رمز ـ فوریزندگی‌نامه آیت الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ص 406. کل سوم 312 تاریخ: 1621350 پیرو 216/21ـ 12250 شماره: 254/21

شدت اختلاف بین گروههاى مختلف حوزه علمیه قم بر سر تحریم کتاب شهید جاوید به حدى رسیده که بین دسته جات طرفدار آیت‌الله گلپایگانى و حامیان نویسنده و تقریط نویسان کتاب که از یاران خمینى هستند منازعاتى رخ و حتى جان نویسنده در معرض خطر خواهد بود. آیت‌الله شریعتمدارى هم به منظور تضعیف گلپایگانى طرفداران کتاب که خمینى هستند تقویت نموده و به وسیله ایادى خود به جلو می‌‌‌‌‌‌راند چون به احتمال قریب به یقین در مدرسه فیضیه زد و خوردى خواهد شد با شهربانى مذاکره ولى از طریق شهربانى کل اجازه دخول به مدرسه فیضیه و دارالشفا شهربانى قم داده نشده مقرر فرمائید در مورد بروز حادثه در داخل این مدارس که احتمالاً پلیس هم درگیر خواهد شد نظریه ابلاغ به شوراى هماهنگى کیفیت و نحوه اقداماتى که باید صورت گیرد مطرح شود. 254/21 مهران 162 د ساعت30/10 16/2 رمز شد

ناوبری کتاب