صفحه ۶۳۴

رونوشت گزارش خبر شماره 1267/21 ـ 12250
منبع: 735

موضوع: اظهار نظر حاج سید ابوالحسن قزوینى در مورد کتاب شهید جاوید

اخیراً منبریهاى قم به سرپرستى آل طه طومارى با چندین امضاء تهیه کرده و در مورد کتاب شهید جاوید نظریه حاج سید ابوالحسن قزوینیآیت الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ص 17. را خواستار شده‌اند که ایشان نیز مبادرت به جواب نموده است این سؤال و جواب به صورت اعلامیه‌اى در آمده که در طهران و قم منتشر شده است.

نظریه شنبه: سید ابوالحسن قزوینى استاد اکثر علماء فعلى بوده و نظریه وى را اکثراً قبول دارند مخصوصاً خمینى

نظریه یکشنبه: مفاد گزارش صحصح است مبارزه بین طرفداران و مخالفین کتاب مذکور به شدت ادامه دارد اعلامیه مذکور بپیوست تقدیم میگردد.

نظریه سه شنبه: مفاد گزارش صحصح است بدستورگلپایگانى آل طه مأمور مبارزه تبلیغاتى علیه کتاب شهید جاوید و نویسنده و تفریظ نویسان آن شده و در این زمینه تا توانسته تاخت و تاز کرده که احتمالاً منجر به زد و خورد و بلوا شد.

نظریه 21 ـ فعلاً میان آیات برسر این کتاب اختلافات زیادى است که ممکن است به زد و خورد هم برسد. رونوشت برابر اصل است در شماره 161113 می‌‌‌‌‌‌باشد. در پرونده 9292 بایگانى شود. 6550

ناوبری کتاب