صفحه ۶۳۲

گزارش خبر
از: 20هـ3 تاریخ: 8250 به: 312 شماره: 15663/20هـ3
موضوع: شیخ نعمت‌الله صالحیشیخ حسین لنکرانى به روایت اسناد ساواک، ص337.

نامبرده بالا در یک مذاکره خصوصى به یکى از دوستانش اظهار نمود با انتشار کتاب شهید جاوید افرادى که مخالف آیت‌الله خمینى هستند وسیله‌اى پیدا کرده‌اند که حملاتى بنمایند من حاضر هستم هر گونه اشکالى که براى این کتاب گرفته‌اند جواب بگویم دوستش اظهار داشت شیخ حسین لنکرانى گفته است که براى چاپ این کتاب در خارج از مملکت فعالیتهائى شده است صالحى جواب داد من قبض پیش فروش تهیه کرده و تمام پول کتاب را قبل از انتشار از مردم گرفته‌ام اگر لنکرانى حرفى دارد کتاب را تا آخر بخواند و اشکالات آنرا بنویسید تا من جواب بدهم.

توضیح شنبه: شیخ نعمت‌الله صالحى نویسنده کتاب شهید جاوید از دوستان سید محمود طالقانى بوده و در ده روز آخر ماه صفر در مسجد هدایت صحبت نموده است.

نظریه یکشنبه: یکشنبه نظرى ندارد. آساى

نظریه چهارشنبه: نظرى ندارد. 2658 بایگانى شود 20هـ3

ناوبری کتاب