صفحه ۶۳۰

گرفته بودند اما نویسنده معلوم نبود. و نامه دیگرى نشان داد که صالحى نویسنده کتاب مذکور به آیت‌الله نجفى در قم نوشته و خواهش کرده است که از اظهار نظر مخالف درباره کتاب شهید جاوید خوددارى نماید عین نامه را نجفى براى لنکرانى فرستاده است لنکرانى همچنین گفت براى جلوگیرى از انتشار کتاب به قم رفتم اما حسینعلى منتظرى گفت عیب ندارد بگذار مردم ما را سنى بدانند مگر سنى مسلمان نیست.

نظریه شنبه: انتشار کتاب شهید جاوید در قم نیز سر و صداى بی‌سابقه‌اى بلند کرده و بین دسته‌‌‌هاى مختلف درگیریهائى پیدا شده و به طرفداران خمینى حملات زیادى شده استیکى از بازجویان ساواک در بازجویى از آقاى دکتر فضل الله صلواتى از مبارزین اصفهان می‌گوید: "ما فقط ماموریت داریم این کتاب را پیش علما ببریم و بگوییم که با نوشته‌شدن این کتابها اصل دین، اصل تشیع از بین مى‌رود، حسین(ع) را از دست مردم مى‌گیرند، دستمالمان را از جیبمان درمى‌آوریم و اشکهاى دروغیمان را پاک مى‌کنیم، و یا بعضى از افراد ظاهرالصلاح را وادار مى‌کنیم که نزد علما و منبریها بروند و آنها را تحریک کنند تا به جاى حمایت از خمینى‌ و طرفدارانش، به شهیدجاوید و نویسنده و مقدمه‌نویس‌هایش توهین کنند، و الحمدلله هم موفق بوده‌ایم!"، خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1، ص 305. .

نظریه یکشنبه: اقدام مستقیم در مورد مفاد گزارش خبر فوق باعث شناسائى منبع خواهد شد. آساى

نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.

آقاى دانشور بهره بردارى شود 9/2

در پرونده شیخ حسین لنکرانى بایگانى شود. اوانى 11/2

ناوبری کتاب