صفحه ۶۳

مزبور را به مدرسه صدر نقل مکان داده و در اختیار طلبه مزبور قرار می‌دهد ولى کلیه مطالبى که باید استنسیل بشود قبلاً به امضاء و تصویب خادمى و یارانش می‌رسیده که نمونه‌‌‌هاى از خط آنان در دست می‌باشد. این دسته در مشهد و تبریز و تهران و قم تماسهائى با آخوندهایى که با آنان همفکر هستند برقرار و به وسیله مسافرین و نیز آخوندى به نام شیخ حسینعلى منتظرى اهل نجف‌آباد با آنان مکاتبه و تماس می‌گرفته‌اند به علاوه با افراد نهضت آزادى همکارى و معاضدت پیدا کرده و با رابط قرار دادن لطف‌اله حسینى با نام مستعار فرید دانشجوى سال دوم دانشکده فنى و محمد غرضى دانشجوى سال سوم الکترو میکانیک دانشکده فنى تهران با نهضت مزبور تماس اخذ و اعلامیه‌‌‌هاى آنان را با پلى کپى که در اختیار دارند تکثیر و به تهران و شهرستانها می‌فرستادند اکنون با تغییر دادن محل پلى کپى و عدم دستگیرى شیخ حسن عطایى فعلاً از کار خود راضى بوده و ادامه می‌دهند اینک با توجه به مراتب فوق واینکه این دسته از وعاظ اصفهانى تا حدودى در بین مردم وجه‌‌هاى براى خود کسب نموده‌اند و نیز با فرا رسیدن ایام ماه رمضان به مشوش نمودن اذهان عمومى بیش از پیش اقدام خواهند نمود لذا با تقدیم نمونه‌هایى از اعلامیه‌‌‌هاى پلى کپى شده آنان به استحضار می‌رساند دستگیرى هر کدام از آنها در اصفهان و به خصوص از اینکه بازداشتگاه مناسب و نیز مدارک محکمه پسند علیه آنان در دست نیست و به درجات نفوذ آنان در اجتماع خواهد افزود و نیز خارج ساختن همه یا لااقل چند نفر از آنها از این استان مانند خادمى ـ صهرى ـ جزایرى ـ ابطحى ـ فخر کلباسى ـ فیروزیان ـ خلدى نسب به نظر این سازمان ضرورى است علیهذا مراتب به عرض رسید مقرر فرمایید در این مورد نظریه آن اداره کل را ابلاغ نمایند. بجاى رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استان دهم.

ح.ترابى
رونوشت برابر اصل می‌باشد. اصل در پرونده کلى نهضت آزادی در انفرادى حاج حسن کلاهدوزان (س ش15)

ناوبری کتاب