صفحه ۶۲۷

نظریه یک شنبه: مفاد گزارش صحیح است اختلافات شدیدى بین روحانیون بر اساس چاپ کتاب شهید جاوید و مطالب مندرجه در آن که علم امامت را انکارکرده بروز نموده و وعاظ اکثراً در منابر شدیداً به نویسنده آن صالحى نجف‌آبادى و تقریط نویسان حسینعلى منتظرى و على مشکینى که از اطرافیان خمینى هستند حمله می‌‌‌‌‌‌نمایند و اگر کوچکترین اصطکاک لفظى بعمل آید بلوا شروع خواهد شد. شرربار

نظریه سه شنبه: مفاد گزارش صحیح است مسئله اختلافات و ناراحتى کاملاً بین روحانیون مشهود است و بایستى از این موضوع کاملاً نهایت بهره بردارى بشود چون افکار اکثر روحانیون نسبت به نویسنده کتاب و تقریط نویسان که از طرفداران خمینى می‌‌‌‌‌‌باشند کاملاً مشوب شده براى ارعاب اطرافیان خمینى بطور دائم از جمله منتظرى و مشکینى و صالحى پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌نماید که بعنوان مبلغین مذهبى یا هیئت ذاکرین اعلامیه‌اى تحت عنوان (اگر حسینعلى منتظرى و على مشکینى و صالحى نجف‌آبادى در عرض چند روز خود را بحضور یکى از مراجع قم نرسانند و اظهار ندامت ننمایند ما به وظیفه دینى و شرعى خود عمل خواهیم کرد وسیله ساواک تهیه و توزیع گردد که با این عمل سه نفر مذکور از وحشت تا حل قضیه ناچار به ترک منطقه خواهند شد در غیر این صورت عواملى وجود خواهند داشت که به آنان در این زمینه اهانت و احیاناً مورد ضرب قرار گیرند که به هر حال نفع قضیه عاید ساواک خواهد شدکه در آینده با نشر مطالبى دستگاههاى مورد نظر بالاخص گلپایگانى را تضعیف کرد. شرربار

نظریه 21 ـ نظریه سه شنبه چنانچه به نحو مطلوب و با حملات آخوندى تهیه شود بسیار بجا و به نفع ساواک خواهد بود. گزارش عرضى تهیه شود 9/2 رونوشت به پرونده‌‌هاى مربوطه ضمیمه شد در پرونده گلپایگانى بایگانى شود. اوانى 30250

ناوبری کتاب