صفحه ۶۲۴

حسینعلى منتظرى اطلاع بدهند که ماهى 10000 ریال بپردازد. طبق تصمیماتى که گرفته شد این وجوه باید از فروردین ماه 1350 جمع‌آورى و به غیورى تحویل گردد. غیورى اظهار نمود: چون من سرشناس هستم این کار را نمی‌توانم بکنم، چون زود موضوع را متوجه شده باعث ناراحتى خواهد شد". هاشمى جواب داد: "فعلا به طور موقت شما قبول کنید. بعداً صندوق را باید به کسى داد که او را نشناسند و معروف نباشد". در پایان جلسه، محلاتى گفت: "مروارید فعلاً گرفتار است. پرونده او مطلبى ندارد، جز آن که گفته‌اند ما شما را نگه داشته‌ایم تا کسى که اعلامیه‌‌‌هاى خمینى را در مکه پخش کرده است پیدا بشود. چون شما سابقه دارید با این که مدرکى از شما در دست نیست باید اینجا باشید".

نظریه شنبه: هنوز معلوم نیست که موضوع جمع آورى وجه عملى شود و اگر هم تصمیم این افراد عملى شد، فعلاً نباید اقدامى به منظور جلوگیرى از این عمل انجام گیرد.

نظریه یکشنبه: اقدام مستقیم در مورد مفاد گزارش خبر فوق موقعیت منبع را به خطر خواهد انداخت.

نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.

رونوشت برابر با اصل و اصل در پرونده سید على غیورى است. این رونوشت در پرونده شیخ على اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى بایگانى می‌شود. اوانی.21/1. (س ش233)

ناوبری کتاب