صفحه ۶۲

پنهان نموده بودند کشف و ضبط شد به موازات اقداماتى که جهت دستگیرى شخص فرارى به عمل می‌آمد تحقیقات دقیق‌ترى از عبدالرسول موحدیان به عمل آمد که با اعتراف ایشان مطلب مشروحه زیر که بسیار قابل توجه و اهمیت است به استحضار می‌رسد بعد از 15خرداد ماه سال جارى چند نفر از آخوندها که در منابر طرفدارى از خمینى می‌نمودند جسته گریخته با آنان مذاکره وازعمل آنان جلوگیرى می‌گردید این دسته که سرپرستی‌شان در اصفهان به عهده آخوندى به نام حاج آقا حسین خادمى است ظاهرا مقابل دستگاه سر تسلیم فرود آورده ودر مقابل دعوت وآرامش سکوت اختیار می‌نمود ولى در باطن شروع به سلسله اقدامات محرمانه از جمله متشکل نمودن آخوند‌‌هاى افراطى به دور هم و تهیه ماشین استنسیل و چاپ نشریه اعلامیه‌‌‌هاى مورد بحث اقدام می‌نموده برابر اظهارات شخص دستگیر شده که مورد تائید این سازمان نیز است آقاى خادمى با اشخاصى مانند:

1ـ شیخ ابوالفضل معزّى واعظ 2ـ حاج آقا مرتضى ابطحى واعظ3ـ حاج آقا جواد ابطحى واعظ 4ـ منوچهر کیان ارثى (منصور زاده) دبیر فرهنگ و واعظ 5ـ شیخ رضا ناطق دبیر فرهنگ و واعظ 6ـ آقاى رضا جزایرى دبیرفرهنگ و واعظ7ـ حاج آقا فخر کلباسى دبیر فرهنگ و واعظ 8 ـ آقاى مهدى مظاهرى واعظ 9ـ شیخ غلامرضا فیروزیان واعظ 10ـ حاج آقا رضا روضاتى صاحب دفتر شماره 5 و واعظ 11ـ سید على خلدى نسب واعظ 12ـ حاج آقا نورالدین قودجانى اشنى واعظ.

به دور هم اجتماع نموده و کمیسیونهائى در ظاهر به نام بحث و گفتار مذهبى و در باطن براى طرح نقشه‌‌‌هاى خرابکارانه خود تشکیل می‌دادند بعلاوه اخیراً آقاى سید جمال صهرى سدهى نیز که از معمّمین متنفذ به تهران عزیمت و در آنجا بسر می‌برد بعد از 15 خرداد ناگهان به اصفهان وارد و با این دسته همکارى نزدیک پیدا کرده و در شیطنت با آنان همکارى می‌نماید دسته مزبور که از طرف بعضى از متنفذین بازار اصفهان و اشخاص پولدار مانند حاج محمد جعفر کازرونى حاج میرزا حسن کلاهدوزان ـ افضل و کوپایى که از پولداران اصفهان هستند کمک مالى گرفته و نیر صندوقهائى در مساجد به نام جمع آورى اعانه براى خرید ذغال و لباس به بیچارگان پول‌هایى فراهم و در خرابکارى صرف می‌نمایند.

آقاى خادمى براى نشر اعلامیه‌ها به طورى که به استحضار رسید استنسیل تهیه و ابتدا در منزل خود کار می‌گذارد و چون از طرف این سازمان اعمالش تحت نظر قرار گرفت شبانه ماشین

ناوبری کتاب