صفحه ۶۱۷

می‌باشند تصور می‌رود اقدام از آن طریق و تسریع در درج این گونه مقالات در مجله مزبور حائز اهمیت باشد. رونوشت برابر اصل و اصل در پرونده حسینعلى منتظرى است این رونوشت در پرونده حاج حسین خادمى بایگانى شود. اوانى ـ 312 (س ش232) -

ناوبری کتاب