صفحه ۶۱

گیرنده: مدیریت کل اداره سوم یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص 61. تاریخ: 51042 فرستنده: ساواک اصفهان شماره: 42 ـ 5157/7 شماره تلگراف رمز 796 ـ 31042 موضوع: افراد نهضت آزادى در اصفهان

از چند ماه قبل تاکنون اعلامیه پلى کپى شد‌‌هاى در اصفهان به چشم می‌خورد که بعضى از آنها اعلامیه‌هائى است که از تهران یا سایر شهرستانها به اصفهان وارد شده و برخى نیز در خود اصفهان مینوت شده و به صورت پلى کپى منتشر می‌گردید این سازمان در صدد بر آمده بود که هر چه زودتر تهیه کنندگان و محل پلى کپى را کشف و متصدیان مربوطه را تحت تعقیب قرار دهد روى این اصل در تحقیقات و تفحصات مربوطه به چند نفر از آخوند‌‌هاى افراطى که گردانندگان این خیمه شب بازى بودند مشکوک و اعمال آنان را تحت نظر داشت تا اینکه در تاریخ 28942 شخصى به نام حسن عبودیت با یک چمدان اعلامیه نهضت آزادى که از اصفهان به تهران حمل می‌کرد در تهران دستگیر و در بازجوئى معموله اظهار می‌دارد که اعلامیه‌ها را از شخصى به نام عبدالرسول موحدیان فرزند عبدالغفار شاگرد تجارتخانه اسید فروشى محمود ارباب یزدى گرفته است چون با دستگیرى وى احتمال فرار عوامل دست اول دسته مزبور می‌رفت ناگزیر عبدالرسول موحدیان دستگیر و در بازرسى که از منزل مشارالیه به عمل آمد مقدار زیادى از اعلامیه‌‌‌هاى گوناگون و مدارکى دال بر وجود دسته متشکلى به نام انجمن مرکزى اسلامى دانش آموزان و نشریات آنان به دست آمد و نیز مدارکى به دست آمد که آشکار می‌ساخت این دسته داراى ماشین استنسیل بوده و در نشر اعلامیه‌‌‌هاى پلى کپى شده شرکت و فعالیت دارند از شخص دستگیر شده بازجوئى به عمل آمد پس از دادن بیم و امید 24 ساعت بعد از دستگیرى نامبرده شروع به حرف زدن و معرفى همکاران خود نمود و اعتراف کرد که این دسته داراى ماشین پلى کپى است که در مدرسه صدر خواجو(مدرسه طلاب علوم دینی) در حجره یک نفر طلبه به نام شیخ حسن عطایى برقرار گردیده و شخص اخیر الذکر متصدى دستگاه مزبور می‌باشد. بلافاصله محل مورد بحث تحت نظر مأمورین واقع و متوجه شد که با دستگیر شدن موحدیان شیخ حسن عطایى محل دستگاه را تغییر داده و نیز شخصاً متوارى شده است در بازرسى که از مدرسه مورد گفتگو به عمل آمد مقدار زیادى از اعلامیه‌‌‌هاى مختلف که در زیر خاک

ناوبری کتاب