صفحه ۶۰۸

آمده است: "اکنون مجاهدین خلق، این فرزندان واقعى اسلام به عنوان پیشگامان ملت غیور ایران... با نثار خون پاک شهداى قهرمان خویش چون حنیف نژاد، بدیع زادگان و رضایی‌ها، صداقت و ایمان خود را در میدان عمل به اثبات رسانده اند... حمایت روز افزونى که ملت مسلمان از این فرزندان خلف خود به عمل آورده و می‌‌‌‌‌‌آورند به وضوح نشان می‌‌‌‌‌‌دهد که مردم به صداقت و کاردانى فرزندان مسلمان خود ایمان دارند.. ما به پیروى از علماى مبارز حضرت آیت‌الله منتظرى نجف‌آبادی، آیت‌الله ربانى شیرازی، آیت‌الله مشکینی، صالحى نجف‌آبادی، معادیخواه، طباطبایی، غیورى و... حمایت فعال خود را از سربازان اسلام اعلام می‌‌‌‌‌‌داریم". ماهها قبل از صدور این اعلامیه آیت‌الله منتظرى طى نامه‌اى خطاب به آیت‌الله خمینى ضمن اشاره به فعالیت برخى از علما و روحانیون براى جلوگیرى از اعدام آنها از ایشان می‌‌‌‌‌‌خواهد به هر کیفیتى که صلاح می‌‌‌‌‌‌دانند واکنش نشان دهند، (س ش 272، 296).

همان گونه که از برخى اسناد به دست می‌‌‌‌‌‌آید آیت‌الله منتظرى به اقدامات مالى در حمایت از مبارزه و به ویژه دریافت و پرداخت پول با نام آیت‌الله خمینى ادامه می‌‌‌‌‌‌دهد، (س ش 267، 292).

سوژه‌اى دیگر: کتاب اسلام‌شناسى دکتر على شریعتی

اگر بخواهیم روش‌‌هاى مقابله با شخصیت علمى و سیاسى آیت‌الله منتظرى را یاد آوریم، شگردهاى رژیم شامل: فشارهاى امنیتى ـ سیاسى و هم چنین تضعیف موقعیت مذهبى و علمى ایشان نزد مردم و مجامع دینى است. گرچه این توطئه درباره ماجراى کتاب "شهید جاوید" تا حد زیادى کارساز شد اما بنا بر اعتراف خود ساواک چنین فعالیت‌هایى در موارد دیگر نتیجه‌اى در بر نداشت؛ اما یکى از روحانیون مخالف آیت‌الله منتظرى که به دنبال به دست آوردن نقطه ضعف از ایشان است خواسته یا ناخواسته به یارى ساواک می‌‌‌‌‌‌آید. چون مباحث مربوط به دکتر شریعتى همانند مباحث "شهید جاوید" در حوزه و دانشگاه معرکه آراء شده بود و برخی، کتب دکتر شریعتى را ـ چون کتابهاى آیت‌الله صالحى نجف‌آبادى ـ ضاله می‌‌‌‌‌‌دانستند و از سویى آیت‌الله منتظرى کتاب "اسلام‌شناسی" نوشتة دکتر شریعتى را به عنوان امانت به مدرسه الحجه(عج) سپرده و این مطلب را با خط خویش در صفحه اولین آن نوشته که موجب شد تا روحانى مخالف آیت‌الله منتظرى آن را سوژه‌اى جدید براى تضعیف موقعیت آیت‌الله منتظرى بداند و ساواک هم از دورادور نظاره‌گر، تا بهره‌اى ببرد، (س ش 294 ـ 293).

ناوبری کتاب