صفحه ۶۰۳

روایت (10)

ماجراى "شهید جاوید" و تلاش رژیم براى تضعیف انقلاب و انقلابیون

فعالیت‌‌ها و تلاش‌‌هاى کارشناسان امنیتى رژیم شاه در راستاى ایجاد تفرقه و چند دستگى میان انقلابیون پیشتاز، تلاشگر و مخالف ادامه می‌‌‌‌‌‌یابد، هنگام اقامت آیت‌الله منتظرى در نجف‌آباد ساواک به عوامل خود دستور می‌‌‌‌‌‌دهد براى تخریب چهرة سیاسى و مذهبى ایشان از رفت و آمد در منزل، تا نماز خواندن پشت سر و تا بردن کتاب و حتى شایعه همکارى او با ساواک ابایى نداشته باشند؛ دستورى که على رغم انجام آن به سرانجام و نتیجة مورد نظر نرسید و وجهه و چهرة ایشان روز به روز براى مردم به عنوان رجلى فقیه، سیاسى و سازش‌ناپذیر شناخته‌تر شد و ساواک ناچار به اعتراف به این موضوع شد؛ اما پس از آن، سناریویى بزرگ‌تر وکارسازتر می‌‌‌‌‌‌توانست نه تنها چهرة ایشان بلکه برخى انقلابیون دیگر را تخریب نماید.

شگرد جدید، استفادة ابزارى از کتابى تحقیقى و عالمانه اثر آیت‌الله حاج شیخ نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادى بود که با توجه به محتواى کتاب و لزوم پیروى از امام حسین(ع)، نامش "شهید جاوید" نامیده شد. چکیده و خلاصه نظریه پژوهشگر این کتاب این است که: "امام حسین(ع) در پى مخالفت با حاکمیت یزید و دعوت مردم کوفه از ایشان از مدینه به مکه و سپس به کربلا آمد تا حکومت یزیدیان را براندازد و حکومت اسلامى تشکیل دهد اما در بین راه با لشگریان یزید رو به رو شد و تن به یک مبارزة خونین و ناخواسته داد تا خود، خانواده و یارانش به شهادت رسیدند"، این نظریه با آنچه مورد اعتقاد اکثر تاریخ‌پردازان گذشته و حال بود، مخالفت داشت و به عنوان نظریه‌اى که توسط ایشان از نو مطرح و دامنة آن گسترده‌تر می‌‌‌‌‌‌شد، بر صاحبان قلم و منبر که سالها بر نظریه‌اى مبنى بر حرکت امام حسین(ع) از بدو امر براى شهادت و آگاهى از این امر معتقد بودند، سخت گران آمد. مخالفت‌‌ها با این کتاب می‌‌‌‌‌‌توانست ـ که تا حدى هم انجام شد ـ در همان حیطة قلم و تحقیق صورت گیرد ولى پا فراتر نهاده شد و حتى نویسندة آن یعنى مرحوم آیت‌الله صالحى نجف‌آبادى مورد تعرض قرار گرفت تا حدى که از سوى برخى شهریه‌اش قطع گردید.

کارشناسان امنیتى شاه از چند جهت سوژه‌اى درخور توجه یافتند؛

الف: محتواى کتاب:

محتواى کتاب یعنى پرداختن به هدف امام حسین(ع) مبنى بر تشکیل حکومت، می‌‌‌‌‌‌توانست الگویى براى انقلابیون و به ویژه روحانیت باشد که با مبارزه و الگوگیرى از آن امام(ع) می‌‌‌‌‌‌توان با حکومت مبارزه کرد و تشکیل حکومت اسلامى داد.

ناوبری کتاب