صفحه ۵۹۹

توضیح: دو برگ اعلامیه خمینى بزبان فارسى و عربى بپیوست ایفاد می‌گردد.

نظریه شنبه: شیخ حسینعلى منتظرى یا خودش عامل پخش اعلامیه مذکور بوده یا از توزیع‌کنندگان آن اطلاعاتى دارد.

نظریه یکشنبه: اقدام مستقیم در مورد مفاد گزارش خبر فوق باعث شناسائى منبع خواهد شد.

نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.

در پرونده حسینعلى منتظرى بایگانى شود. 7150 (س ش228)

ناوبری کتاب