صفحه ۵۹۶

‌گزارش خبر
شماره:25440فقیه عالقیدر، ج 1، ص98. تاریخ 71249 تاریخ وقوع: ایام برگزارى حج موضوع: حاج شیخ حسینعلى منتظری

هنگام برگزارى مناسک حج در شهر‌‌هاى مکه و مدینه چند نفر از زائرین عراقى مرتباً با حاج شیخ حسینعلى منتظرى تماسهائى برقرار کرده و گذشته از آن دو نفر جوان دیگر بکرات با وى تماس و مذاکرات خصوصى انجام می‌دادند.

ضمناً در مدینه چهار نفر شیخ مکلاّ با وى تماس و هنگامى که این چهار نفر در نظر داشتند با منتظرى ملاقات نمایند مشارالیه سعى می‌کرد اطراف و جوانب خود را کاملاً خلوت کرده و سپس تماس را برقرار نماید.

نظریه شنبه: تماس چهار نفر اخیر خیلى محرمانه انجام می‌گرفت و بنظر می‌رسید که این اشخاص مکاتباتى را با هم رد و بدل می‌کردند.

نظریه یکشنبه: نامبرده از سفر حج مراجعت و در حال حاضر تا این تاریخ در قم بسر می‌برد.

مراتب به ساواک قم اعلام گردیده است. بهره بردارى شد25/12 دانشگر

ناوبری کتاب